เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดปฐมนิเทศโครงการที่ได้รับการสนับสนุนประจำปี 2564

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติเปิดงานและมอบแนวทางการทำงาน ให้กับบุคคล/โครงการ ที่ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2564 ในการจัดปฐมนิเทศแบบออนไลน์

โดย ดร.ยุพา ได้กล่าวแสดงความยินดี กับ 98 โครงการ ที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุน เพราะทุกโครงการมีประโยชน์กับสังคม เป็นสื่อที่มีประโยชน์ที่ส่งผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงบวก

ด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้กล่าวขอบคุณทุกองคาพยพที่มีส่วนสำคัญยิ่ง ในทุกกระบวนการของการพิจารณาให้ทุนได้ลุล่วงและเกิดความสำเร็จ และแสดงความยินดีกับทุกโครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งต่อจากนี้ภายใน 1 ปี ขอให้ทุกท่าน ทุกโครงการ ร่วมทำงานแบบกัลยาณมิตรกับกองทุน เพื่อให้ผลงานเกิดประสิทธิภาพ มีความภาคภูมิใจ ที่ทั้งต่อตนเอง สังคมส่วนรวม ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด