เลือกหน้า

ร้อยโท ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (นบ.) จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท (Master of Laws) จาก The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ และปริญญาเอก (Doctor of Philosophy) ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก The University of Southampton ประเทศอังกฤษ โดยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (ทุน ก.พ.) (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย)

ร้อยโท ธนกฤษฏ์ฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ซึ่งครอบคลุมด้านลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) โดยมีประวัติการทำงานในหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง เช่น ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสำนักเครื่องหมายการค้า หัวหน้ากลุ่มงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (เป็นผู้วางระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศของไทย) หัวหน้ากลุ่มงานความร่วมมืออาเซียน เอเปค และจีน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมคณะทำงานเจรจา FTA ไทย-อินเดีย และ WTO ขณะดำรงตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงบรัสเซลส์ รับผิดชอบภาพรวมนโยบายด้านการค้าของไทยกับสหภาพยุโรป รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยรับผิดชอบการจัดตั้งบริษัทลูกของ AOT เพื่อดำเนินการด้านการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่ายผ่านช่องทางพิเศษ ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล เป็นต้น

ในทางวิชาการ ร้อยโท ธนกฤษฏ์ฯ เป็นอาจารย์พิเศษและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลายมหาวิทยาลัย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น และเป็นวิทยากรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ร้อยโท ธนกฤษฏ์ฯ จะเข้ามาดูแลงานระบบบริหารจัดการภายใน ระบบไอที และงานลิขสิทธิ์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะเริ่มปฏิบัติงานที่กองทุนฯ อย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอต้อนรับ “ร้อยโท ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ” รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คนใหม่ พร้อมเป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน