เลือกหน้า

(7 ต.ค. 64) กองทุนสื่อ  จับมือ  อสมท  ETDA และผู้เชี่ยวชาญ จัดค่าย “นักสืบสายชัวร์ x ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร” Virtual Camp  ยกระดับความรู้เท่าทันข่าวปลอมและภัยไซเบอร์ในครอบครัว ชุมชน สังคม ครั้งแรกกับ Virtual Camp ค่ายออนไลน์แนวใหม่ เรียนรู้ แบบ Hybrid และ InnovActive Learning จากที่บ้าน สู่การเป็นเครือข่ายสร้างสังคมปลอดข่าวปลอม เริ่มเดือนพฤศจิกายนนี้

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ร่วมกับ ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) จัดแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตร Virtual Camp “นักสืบสายชัวร์ x ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร” เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชน ครู และผู้สูงวัย รู้เท่าทันข่าวปลอมและภัยไซเบอร์ โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รศ. เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์ ผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคีเครือข่าย ร่วมงาน ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร Virtual Camp “นักสืบสายชัวร์ x ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร” เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้เท่าทันข่าวปลอมและภัยไซเบอร์ เพราะเด็กและเยาวชน คือ กุญแจแห่ง การรู้เท่าทันในครอบครัว จึงชูศักยภาพ ต่อยอดประสบการณ์ให้เยาวชน ครู และผู้สูงวัย ผนึกกำลังเครือข่ายความรู้เท่าทันในสังคม ครอบคลุมทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยนักเรียนมัธยม ครู และผู้สูงวัย ทั่วประเทศ มีสิทธิสมัครเข้าโครงการฯ เพื่อเริ่มต้นเป็นกุญแจสำคัญเพื่อการเปลี่ยนแปลง และร่วมเป็นเครือข่ายนักสืบสายชัวร์ฯ  เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมทั้งหมดจำนวน 500 คน จากนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน  300 คน, ตัวแทนครู 50 คน จาก 50 โรงเรียน จาก 25 จังหวัดและผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 150 คน จาก 5 จังหวัด ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกฝนทักษะการรู้เท่าทันอย่างรอบด้านกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์  สำนักข่าวไทย อสมท, ดร.เจษฎา ศาลาทอง อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และศูนย์พิทักษ์เด็กสตรี และปราบปรามการค้ามนุษย์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และฝึกฝนทักษะ FACT-CHECKING เรียนรู้และผลิตสื่อเสียง ซึ่งผู้อบรมจะได้ลงมือจริงในผลิตเนื้อหาสื่อเสียงและได้รับการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อในเครือ อสมท ตลอดหลักสูตรเป็นการอบรมผ่าน Virtual Camp เรียนรู้แบบ Hybrid และ InnovActive Learning จากที่บ้าน เรียนสนุกและท้าทายไปกับกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมเป็นชุมชนต้นแบบแห่งการรู้เท่าทันข่าวปลอม หลังจบหลักสูตรผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ ชุดสำเร็จการศึกษา, ประกาศนียบัตร และของที่ระลึกจัดทำพิเศษ ส่งตรงถึงบ้าน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัครได้ทาง Facebook Fanpage “นักสืบสายชัวร์ x ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร” หรือกรอกสมัครได้ที่เว็บไซต์ recruit.sure.expert เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2564 ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม วันที่ 20 ตุลาคม 2564 และกิจกรรมค่ายจะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ตลอดเดือนพฤศจิกายน โดยมีกิจกรรมเรียนรู้หลัก ระหว่าง 14 – 21 พฤศจิกายน 2564